GDPR - Allmän Dataskyddsförordning

GDPR -Elite100 AB sekretessmeddelande

Dataskydd är mycket viktigt för Elite100 AB och vi vill vara öppna och transparenta med vår behandling av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som anger hur dina personuppgifter kommer att behandlas och skyddas.

Vem är den personuppgiftsansvarige för din information?
Det svenska företaget Elite100 AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslag.

Elite100 AB
Nastagatan 13
S-702 27 Örebro
Sverige

Företagsregister:
Bolagsverket / Svenska företagsregistreringskontoret
Företagets registreringsnummer: 556625-3976
Momsregistreringsnummer: SE556625397601

Var lagrar vi dina uppgifter?
Uppgifterna som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och hanteringen av dina personuppgifter kommer att ske i enlighet med tillämpliga GDPR-lagar.

Vem kan komma åt dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom vår företagsgrupp. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför vår företagsgrupp. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig våra tjänster. Du hittar kategorier av tredje parter under varje specifik process nedan.

Vad är den rättsliga grunden för behandling?
För varje specifik personuppgiftsprocess som vi samlar in från dig kommer vi att informera dig om tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett avtal och om det är en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och möjliga konsekvenser om du väljer att inte göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till åtkomst:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Vänligen kontakta kundsupport så skickar vi dina personuppgifter via e-post.

Rätt till bärbarhet:
När vi behandlar dina personuppgifter, automatiskt baserat på ditt samtycke eller baserat på ett avtal, har du rätt att få en kopia av dina uppgifter överförda till dig eller till en annan part. Detta inkluderar endast de personuppgifter du har skickat till oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om informationen är felaktig, inklusive rätten att få ofullständiga personuppgifter slutförda. Om du har ett Elite100 Sports-konto kan du redigera dina lagrade personuppgifter under dina personliga inloggade sidor.

Rätt till radering:
Du har rätt att radera alla personuppgifter som behandlas av Elite100 Sports när som helst förutom i följande situationer:

 • du har ett löpande ärende med kundtjänst
 • du har en öppen beställning som ännu inte har skickats eller delvis skickats
 • du har en obetald skuld med Eite100 AB, oavsett betalningsmetod
 • om du misstänks eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • din skuld har sålts till en tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • din kreditansökan har avslagits under de senaste tre månaderna
 • om du har gjort något köp kommer vi att behålla dina personuppgifter i samband med din transaktion i bokföringssyfte

Din rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen:
Du har rätt att invända mot behandling av dina  personuppgifter som baseras på legitimt intresse från Elite100 Sports. Elite100 Sports fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa legitima grunder för processen som åsidosätter ditt intresse och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att invända mot direktmarknadsföring:
Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser gjorda för direktmarknadsföringsändamål.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

 • följer instruktionerna i varje marknadsföringsmail
 • genom att redigera inställningarna för dina personliga Elite100 Sports-sidor

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att Elite100 Sports begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • om du motsätter dig ett behandlingsbaserat Elite100 AB´s berättigade intresse, ska Elite100 AB begränsa all behandling av sådana uppgifter i avvaktan på att det legitima intresset har verifierats.
 • om du hävdar att dina personuppgifter är felaktiga måste Elite100 AB begränsa all behandling av sådana uppgifter i avvaktan på att personuppgifterna är korrekta.
 • om behandlingen är olaglig kan du motsätta dig radering av personuppgifter och istället begära en begränsning av användningen av dina personuppgifter istället.
 • om Elite100 AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs av dig att försvara rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd mycket seriöst och därför har vi dedikerad kundtjänstpersonal för att hantera dina förfrågningar i förhållande till dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på support@elite100sports.com

Dataskyddsombud:
Vi har utsett en dataskyddsombud för att säkerställa att vi kontinuerligt behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vår dataskyddsombud via support@elite100sports.com och skriva DPO som ämne.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Elite100 AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, vänligen kontakta kundtjänst. Du har också rätt att göra ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar av vårt sekretessmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt sekretessmeddelande. Den senaste versionen av sekretessmeddelandet finns alltid på vår webbplats. Vi kommer att kommunicera alla väsentliga ändringar av sekretessmeddelandet, till exempel syftet med varför vi använder dina personuppgifter, identiteten på den registeransvarige eller dina rättigheter.